Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo tài chính hợp nhất 20142014_BCTCHN_SKT.pdf3/19/2015 10:26:00 AM
2Báo cáo tài chính công ty mẹ 2014 đã kiểm toán2014_BCTC_KT.pdf3/17/2015 9:24:00 AM
3Báo cáo tài chính hợp nhất 2013 ( bằng tiếng anh)2013_CFS.pdf3/11/2015 1:50:00 PM
4Báo cáo tài chính công ty mẹ 2013 (bằng tiếng anh)2013_FS.pdf3/11/2015 1:40:00 PM
5Giải trình BCTC hợp nhất Q4-20142014_04_BCTCHN_GT.pdf2/12/2015 4:16:00 PM
6Báo cáo tài chính hợp nhất Q4-20142014_04_BCTCHN.pdf2/12/2015 4:15:00 PM
7Giải trình BCTC Công ty mẹ Q4-20142014_Q4_BCTC_GT.pdf2/12/2015 4:10:00 PM
8Báo cáo tài chính công ty mẹ Q4-20142014_Q4_BCTC.pdf2/12/2015 4:09:00 PM
9Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-20142014_03_BCTCHN_GT.pdf11/6/2014 3:57:00 PM
10Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-20142014_03_BCTCHN.pdf11/6/2014 3:56:00 PM
Total Item177 - Pages 9/18