Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Công văn giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-2015.2015_Q1_BCTCHN_GT.pdf5/14/2015 10:06:00 AM
2Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-2015.2015_Q1_BCTCHN.pdf5/14/2015 10:04:00 AM
3Công văn giải trình Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1-2015.2015_Q1_BCTC_GT.pdf5/14/2015 8:26:00 AM
4Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1-2015.2015_Q1_BCTC.pdf5/14/2015 8:25:00 AM
5Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 bằng tiếng anh2014_BCTCHN_SKT_EN.pdf5/4/2015 1:56:00 PM
6Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ 2014 bằng tiếng Anh2014_BCTC_KT_EN.pdf4/23/2015 1:42:00 PM
7Báo cáo tài chính hợp nhất 20142014_BCTCHN_SKT.pdf3/19/2015 10:26:00 AM
8Báo cáo tài chính công ty mẹ 2014 đã kiểm toán2014_BCTC_KT.pdf3/17/2015 9:24:00 AM
9Báo cáo tài chính hợp nhất 2013 ( bằng tiếng anh)2013_CFS.pdf3/11/2015 1:50:00 PM
10Báo cáo tài chính công ty mẹ 2013 (bằng tiếng anh)2013_FS.pdf3/11/2015 1:40:00 PM
Total Item183 - Pages 9/19