Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Giải trình báo cáo tài chính quý 2-20142014_Q2_BCTC_GT.pdf8/11/2014 3:07:00 PM
2Báo cáo tài chính quý 2-20142014_Q2_BCTC.pdf8/11/2014 3:06:00 PM
3Giải trình báo cáo tài chính quý 3-20142014_Q3_BCTC_GT.pdf6/11/2014 3:38:00 PM
4Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-20142014_01_BCTCHN_GT.pdf5/9/2014 10:03:00 AM
5Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1-20142014_01_BCTCHN.pdf5/9/2014 10:02:00 AM
6Giải trình báo cáo tài chính quý 1-20142014_01_BCTC_GT.pdf5/9/2014 10:00:00 AM
7Báo cáo tài chính quý 1-20142014_01_BCTC.pdf5/9/2014 9:56:00 AM
8Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 sau kiểm toán2013_BCTCHN_SKT.pdf3/29/2014 8:31:00 AM
9Báo cáo tài chính năm 2013 sau kiểm toán2013_BCTC_SKT.pdf3/29/2014 8:27:00 AM
10Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 4-20132013_Q4_BCTCHN_GT.pdf2/19/2014 8:16:00 AM
Total Item183 - Pages 11/19