Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo tài chính quý 3-2015 hợp nhất2015_Q3_BCTCHN.pdf11/10/2015 3:40:00 PM
2Báo cáo tài chính quý 3-2015 công ty mẹ2015_Q3_BCTC.pdf11/10/2015 3:24:00 PM
3Giải trình báo cáo tài chính quý 3-2015 hợp nhất2015_Q3_BCTCHN_GT.pdf11/10/2015 2:53:00 PM
4Giải trình báo cáo tài chính quý 3-2015 công ty mẹ2015_Q3_BCTC_GT.pdf11/10/2015 2:40:00 PM
5Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 đã soát xét2015_6T_BCTCHN_DSX.pdf8/27/2015 3:58:00 PM
6Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 đã soát xét2015_6T_BCTC_DSX.pdf8/27/2015 3:56:00 PM
7Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2015.2015_Q2_BCTCHN_GT.pdf8/13/2015 2:43:00 PM
8CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý 22015_Q2_BCTCHN.pdf8/13/2015 2:40:00 PM
9CBTT Báo cáo tài chính quý 2-2015 công ty mẹ2015_Q2_BCTC.pdf8/10/2015 3:29:00 PM
10Công văn giải trình Báo cáo tài chính quý 2-2015 công ty mẹ.2015_Q2_BCTC_GT.pdf8/10/2015 3:29:00 PM
Total Item183 - Pages 8/19