Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo tài chính (6 tháng đầu năm 2013) sau kiểm toán2013_6T_BCTC_SKT.pdf8/29/2013 8:25:00 AM
2Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất - Quý 2 năm 20132013_Q2_BCTCHN_GT.pdf8/16/2013 10:44:00 AM
3Báo cáo tài chính hợp nhất - Quý 2 năm 20132013_Q2_BCTCHN.pdf8/16/2013 10:42:00 AM
4Công văn giải trình BCTC (công ty mẹ) quý 2-20132013_Q2_BCTC_GT.pdf7/22/2013 2:29:00 PM
5Báo cáo tài chính (công ty mẹ) quý 2-20132013_Q2_BCTC.pdf7/22/2013 2:27:00 PM
6Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất - Quý 1 năm 20132013_Q1_BCTCHN_GT.pdf5/7/2013 10:02:00 AM
7Báo cáo tài chính hợp nhất - Quý 1 năm 20132013_Q1_BCTCHN.pdf5/7/2013 10:00:00 AM
8Giải trình báo cáo tài chính quý 1-2013 (Công ty mẹ)2013_Q1_BCTC_GT.pdf4/22/2013 11:00:00 AM
9Báo cáo tài chính quý 1-2013 (Công ty mẹ)2013_Q1_BCTC.pdf4/22/2013 10:59:00 AM
10Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 20122012_BCTCHN_SKT.pdf3/29/2013 2:21:00 PM
Total Item183 - Pages 13/19