Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo tài chính giải trình - quý 2 năm 20112011_Q2_BCTC_GT.pdf11/1/2011 2:29:00 PM
2Báo cáo tài chính - quý 2 năm 20112011_Q2_BCTC.pdf11/1/2011 2:26:00 PM
3Báo cáo tài chính hợp nhất giải trình - quý 1 năm 20112011_Q1_BCTCHN_GT.pdf11/1/2011 2:21:00 PM
4Báo cáo tài chính hợp nhất - quý 1 năm 20112011_Q1_BCTCHN.pdf11/1/2011 2:18:00 PM
5Báo cáo tài chính giải trình - quý 1 năm 20112011_Q1_BCTC_GT.pdf11/1/2011 2:12:00 PM
6Báo cáo tài chính - quý 1 năm 20112011_Q1_BCTC.pdf11/1/2011 2:07:00 PM
7Công văn giải trình báo cáo tài chính - quý 2 năm 2011SFI-GT-BCTC-Q2-2011-CT-20110725.PDF10/12/2011 3:45:00 PM
8Báo cáo tài chính - quý 2 năm 2011SFI-BCTC-Q2-2011-CT-20110725.PDF10/12/2011 3:39:00 PM
9Báo cáo tài chính hợp nhất - kiểm toán 2010SFI-BCTC-HN-KT-2010-20110406.pdf4/6/2011 10:49:00 AM
10Báo cáo tài chính hợp nhất - quý 4 năm 2010SFI-BCTC-HN-Q4-1010-20110217.pdf2/17/2011 10:43:00 AM
Total Item183 - Pages 17/19