Annual Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng năm 2013)2013_6T_BCQT.pdf8/28/2013 10:49:00 AM
2Báo cáo thường niên 2012BCTN SAFI 2012.pdf4/8/2013 5:50:00 PM
3Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012BCTHQT_2012_KCT.pdf2/4/2013 1:24:00 PM
4Báo cáo thường niên 20112011_BCTN.pdf10/24/2012 3:17:00 PM
5Báo cáo tình hình quản trị Công ty - quý 2 năm 20122012_Q2_BCTHQT.pdf7/25/2012 11:29:00 AM
6Cuộc họp ĐHĐCĐ 2012: Báo cáo của HĐQTBao cao cua HDQT cho DHDCD 2012.pdf5/5/2012 8:39:00 AM
7Cuộc họp ĐHĐCĐ 2012: Báo cáo của BKSBao cao cua BKS cho DHDCD 2012.pdf5/5/2012 8:35:00 AM
8Báo cáo tình hình quản trị Công ty - quý 4 năm 20112011_Q4_BCTHQT.pdf4/4/2012 2:45:00 PM
9Báo cáo tình hình quản trị Công ty - quý 3 năm 20112011_Q3_BCTHQT.pdf11/1/2011 3:11:00 PM
10Báo cáo tình hình quản trị Công ty - quý 2 năm 20112011_Q2_BCTHQT.pdf11/1/2011 3:09:00 PM
Total Item38 - Pages 3/4