Annual Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Công văn & Báo cáo thường niên năm 2016 V/v Biểu mẫu Báo cáo thường niên “Bổ sung thông tin về môi trường và xã hội2016_BCTN_BS&CV.pdf6/1/2017 1:41:00 PM
2Báo cáo thường niên năm 20162016_BCTN.pdf3/24/2017 3:30:00 PM
3Báo cáo tình hình quản trị năm 20162016_BCTHQT_CBTT.pdf1/19/2017 3:15:00 PM
4Báo cáo thường niên 2015BCTN SAFI 2015.pdf4/8/2016 3:50:00 PM
5Báo cáo tình hình quản trị năm 20152015_BCTHQT_CBTT.pdf1/22/2016 4:59:00 PM
6CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng 2015.6T_2015_BCTHQT_CBTT.pdf7/21/2015 2:07:00 PM
7Báo cáo thường niên 20142014_BCTN.pdf3/27/2015 10:57:00 AM
8Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 20142014_BCTHQT_CBTT.pdf1/29/2015 8:43:00 AM
9Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng năm 2014)2014_6T_BCQT.pdf7/23/2014 4:18:00 PM
10Báo cáo thường niên 2013Bao-cao-thuong-nien.pdf4/4/2014 10:58:00 AM
Total Item39 - Pages 2/4