Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Cuộc họp ĐHĐCĐ 2012: Đơn ứng cử (mẫu)DHDCD 2012 Don ung cu (mau).doc5/5/2012 8:19:00 AM
2Cuộc họp ĐHĐCĐ 2012: Sơ yếu lý lịch (mẫu)DHDCD2012 So yeu ly lich (mau).doc5/5/2012 8:14:00 AM
3Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Hoàng AnhCDL_NGUYENHOANGANH.pdf3/6/2012 4:55:00 PM
4Nghị quyết của Hội đồng quản trị, số 02, ngày 27/04/2011SFI-NQ-HDQT-02-2011-20110427.PDF4/28/2011 9:02:00 AM
5Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 (số 01-2011/NQ/ĐHĐCĐ)SFI-NQ-DHDCD-01-2011-20110418.pdf4/18/2011 9:00:00 AM
6Nghị quyết của Hội đồng quản trị, số 01, ngày 18/02/2011SFI-NQ-HDQT-01-2011-20110218.PDF2/22/2011 8:56:00 AM
7Công bố thông tin bất thường v/v thống nhất không thực hiện việc phát hành thêm cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược năm 2010SFI-CBTT-BT-20101210.PDF12/10/2010 8:39:00 AM
8Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 (số 01-2010/NQ-ĐHĐCĐ)SFI-NQ-DHDCD-01-2010-20100507.PDF5/7/2010 8:33:00 AM
9Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm năm 2009SFI-TB-NY&GDCPPHT-20090730.PDF7/30/2009 1:38:00 PM
10Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 (số 03-2009/NQ-ĐHĐCĐ)SFI-NQ-03-2009-20090508.PDF7/30/2009 1:37:00 PM
Total Item522 - Pages 51/53