Dịch vụ

  • Vận chuyển đường biển
  • Vận chuyển đường không
  • Logistics
  • Kho bãi
  • Vận tải
  • Môi giới hàng hải
  • Đại lý tàu biển
  • Di chuyển
  • Trung gian thương mại

Liên kết khác

Các tổ chức và hiệp hội thế giới
1 Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

http://www.aseansec.org/

2 Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Kho vận Quốc tế (FIATA)

http://www.fiata.com/

3 Hiệp hội Di chuyển Quốc tế (IAM)

http://www.iamovers.org/

4 Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA)

http://www.iata.org/

5 Phòng Thương mại Quốc tế (ICC)

http://www.iccwbo.org/

6 Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO)

http://www.imo.org/

7 Hiệp hội Di chuyển và Kho bãi Hoa Kỳ (AMSA)

http://www.moving.org/

8 Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) http://www.wcoomd.org/
9 Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) http://www.wto.org/
Các tổ chức và hiệp hội Việt Nam
10
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
http://www.vcci.com.vn/
11 Hiệp hội Đại lý và Môi giới Hàng hải Việt Nam (VISABA)
http://www.visabatimes.com.vn/
12 Hiệp hội Giao nhận Kho vận Việt Nam (VIFFAS)
http://www.vla.info.vn/
13 Hiệp hội cảng biển Việt Nam

http://www.vpa.org.vn/

Các bộ, ngành
14 Tổng cục Hải quan Việt Nam http://www.customs.gov.vn/
15 Bộ Tài chính http://www.mof.gov.vn/
16
Bộ Công Thương

http://www.moit.gov.vn/

17
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

http://www.mpi.gov.vn/

18
Bộ Giao thông Vận tải http://www.mt.gov.vn/
19
Cục Đăng kiểm Việt Nam http://www.vr.org.vn/
Các thành phố trọng yếu
20
Thủ đô Hà Nội (miền Bắc Việt Nam) http://www.hanoi.gov.vn/
21
Thành phố Đà Nẵng (miền Trung Việt Nam) http://www.danang.gov.vn/
22
Thành phố Hồ Chí Minh (miền Nam Việt Nam) http://www.hochiminhcity.gov.vn/
Văn bản pháp quy Việt Nam
23
Hệ thống văn bản pháp quy pháp luật http://www.vietlaw.gov.vn/
Báo điện tử Việt Nam
24
Báo Lao động

http://www.laodong.com.vn/

25
Báo Nhân dân

http://www.nhandan.com.vn

26
Việt Nam News
http://vietnamnews.vnagency.com.vn/
27
Báo Đầu tư

http://www.vir.com.vn/

28
Thời báo kinh tế Việt Nam

http://vneconomy.vn/

Thông tin hữu ích
29
Thông tin về múi giờ thế giới
http://www.timeanddate.com/worldclock/
30
Thông tin về du lịch Việt Nam http://www.vietnamtourism.com/