Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán2018_BCTCHN_SKT.pdf3/18/2019 1:58:00 PM
2Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán2018_BCTC_SKT.pdf3/18/2019 12:53:00 PM
3Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hoàng Anh20190311_20190311 - SFI - TBGDNNB - Nguyen Hoang Anh.pdf3/11/2019 10:01:00 AM
4Thay đổi tỷ lệ góp vốn tại Công ty TNHH SITC Việt Nam02_2019_NQHDQT.pdf3/6/2019 5:14:00 PM
5Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 (Thư mời họp và Giấy ủy quyền tham dự)CBTT_THU MOI HOP.pdf3/5/2019 3:19:00 PM
6Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Vũ Văn Trực20190226_20190226 - SFI - TBGDNNB - Vu Van Truc.pdf2/26/2019 8:27:00 AM
7Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/20182018_Q4_BCTCHN_GT.pdf1/29/2019 4:55:00 PM
8Giải trình báo cáo tài chính riêng quý 4/20182018_Q4_BCTC_GT.pdf1/29/2019 4:53:00 PM
9Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 32 ngày 25/01/201903_CBTT_GCNDKKD 32.pdf1/25/2019 8:49:00 AM
10Thông báo của HSX về ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 201920190124_20190124 - SFI - TB ndkcc to chuc hop DHDCD thuong nien nam 2019.pdf1/24/2019 10:23:00 AM